Cogitality Academy Articles

Casimir Force & Effect

In quantum field theory, the Casimir effect and the Casimir–Polder force are physical forces arising from a quantized field. They are named after the Dutch

READ MORE »

What’s Analythesis?

In the process of knowledge or experience accumulation, the analysis (from Greek ἀνάλυσις – to unravel, to investigate) is a mental and practical operation by

READ MORE »

Exercise in…Honesty and Devotion

В 97% от времето си ние мислим единствено и само за себе си и не наблюдаваме другите. Дори когато „условно“ мислим за другите, всъщност зад събития и обстоятелства, причини и фактори (всичките все външни) демонстрираме мислене за другите, като всъщност отново мислим за себе си…

READ MORE »

Holographic Image & Virtual Models

Частта съдържа цялото и цялото се съдържа в частта. Научното обяснение на това как чрез един пиксел (идея) и височестотно трептене творим и създаваме цялата си паралелна реалност…

READ MORE »